Internkontroll

Farsund Badehus – Sauna
Dato/ref: BVS int.kontroll, ref#1, 19.09.15
MÅL OG HENSIKT
Saunaen er en ide, konsept og anlegg tilknyttet Farsund badehuset med det formål og fremme helse, velvære og sosialt samvær mellom mennesker av ulike generasjoner og bakgrunn, fastboende som turister.
ORGANISASJON
Saunaen er åpen for allmennheten og eies og driftes av Badehusets Venner, i tilknytning til Farsund badehus. Badehusets Venner er et frivillig lag/forening med eget styre/driftsorganisasjon (org.nr: 991976485).
PROSEDYRER / RUTINER / DRIFT / VEDLIKEHOLD
Anlegget er oppført 2015 av Stiv Kuling / Badehusets Venner, og åpnet for drift september 2015 i tråd med denne Internkontroll / Driftsinstruks. Det er tegnet egen Forsikring på anlegget. Ferdigattest foreligger. Saunaen omfattes av Forskrift om lavspenningsanlegg og tilsyn med elektriske anlegg/ utstyr (anleggsnummer: 100186225 001), og utstyrt med automatisert strømmåler (8065153).
Bruk av badehuset og saunaen vil kunne medføre en vis grad av risiko for bruker(e), ref. Risikovurdering. Bruk er dog på egen ansvar og feil/mangler/konsekvenser kan ikke ramme/lastes Badehusets Venner og/eller Kommunen. Bygningen er låst for uvedkommende og kun tilgjengelig i tråd med Driftsinstruksen. Anlegget er utstyrt med brannslukkningsapparat og skiltet rømningsvei. Anlegget har ikke innlagt varmtvann. Badekulp inneholder saltvann. En Driftsinstruks som omfatter de mest relevante HMS-, bruker-, drift- og vedlikeholdsrutiner, er utarbeidet i tråd med relevante krav, lover og forskrifter. Teknisk rom skal ikke åpnes av uvedkommende, og arbeidet kun utføres av autorisert personell etter godkjenning av Badehusets Venner.
Det kan ikke utføres vesentlig arkitektoniske eller brukermessige endringer av anlegget uten godkjenning av Stiv Kuling.
AVVIKSHÅNDTERING / KORRIGERENDE TILTAK
Avvik, mangler og ubehageligheter bes meddeles styre av Badehusets Venner via kontaktinfo på nettside (www.farsundbadehus.no). Hvis feil/mangler kan medfører fare for liv og helse skal feil umiddelbart utbedres, eller anlegget stenges.
Badehusets Venner gjennomfører regelmessing inspeksjon/tilsyn av anlegget
REVISJON / TILSYN
Driftsinstruksen definerer regler for bruk og vedlikehold av Saunaen. Offentlig pålagte kontroller og ettersyn som sikkerhetskontroll av el. anlegg, risikovurderinger og legionellakontroll, utføres etter fastsatte krav. Farsund kommuner foretar regelmessig legionellakontroll av vanninntak til badehuset/saunaen

REFERANSER
1. Forsikring
2. Risikovurdering
3. Driftsinstruks
4. Ferdigattest 1 870
5. Kommunal godkjenning