Om oss

 

BADEHUSETS VENNER

Badehusets Venner er et frivillig lag/forening stiftet i 2007. Foreningen har eget styre/driftsorganisasjon (org.nr: 991976485).

Foreningen arbeider for å ivareta og videreutvikle det kommunale badehuset slik at det fortsatt skal være til glede for gammel og ung.

Styre

Styret i dag består av:

Sveinung W. Jensen (styreleder)

Øystein Mikalsen (styremedlem)

Ronny Vatland (styremedlem)

Medlemskap

Alle som ønsker det kan tegne medlemskap i foreningen.

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet. Styret påser at melding om innbetaling sendes ut til medlemmer.

 

Foreningens virksomhet

Styret utarbeider plan for foreningens virksomhet, og står ansvarlig for foreningens løpende aktivitet. Foreningen ledes i samsvar med retningslinjer vedtatt av årsmøtet.

 

Årsmøte

Årsmøtet velger leder for ett år av gangen. Leder har signaturrett og prokura.

Øvrige styremedlemmer velges for to år.

Utvalg blant foreningens medlemmer kan oppnevnes for å arbeide med spesielle oppgaver. Styret kan invitere andre til å være til stede på styremøter.

Årsmøte holdes hvert år i perioden april-juni.

Innkalling til årsmøtet skjer på e-post til den betalende medlemsmassen. Innkallingen skal skje på bakgrunn av ajourført oversikt med betalende medlemmer (per 1. mars). Styret avgjør behov for ytterligere annonsering i lokalpressen mv. Innkalling skal skje minst fire (4) uker før fastsatt møtedato.

Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende to (2) uker før fastsatt møtedato.

 

Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er innkalt i henhold til vedtektene.

Møteprotokoll føres. Utskrift sendes styrets medlemmer på e-post.

 

Økonomi

Foreningens inntekter består av medlemskontingent, eventuelle sponsorinntekter og innsamlede midler.

Foreningen disponerer egne inntekter fritt innenfor foreningens formål.

Det skal føres eget regnskap for foreningen som skal forelegges foreningens årsmøte.

Revisor oppnevnes eventuelt av årsmøtet ved behov. Revisjonsberetning behandles på årsmøtet.

 

Oppløsning

Oppløsning av foreningen skjer etter likelydende vedtak på to etterfølgende lovlig innkalte årsmøter. Det kreves to tredelers (2/3) flertall av fremmøtte stemmeberettigede medlemmer for oppløsning av foreningen.

Ved oppløsning av foreningen skal eventuelle disponible midler i Foreningen tilfalle en annen forening eller organisasjon med tilknytning til Badehuset i Farsund.